Knip St-Elooiweg

Omdat het smalle gedeelte van de Sint Elooiwweg vanaf het Hoefijzerpad naar de Manke Vosstraat moeilijk te kruisen was met wagens en omwille van de vele wandelaars en fietsers werd het smalle stukje straat afgesloten met plaatjes. 

Fietsbieb

In samenwerking met beweging.net richtte OCMW Meise en het Huis van het Kind een Fietsbieb op. De Fietsbieb is zowel een initiatief dat duurzaamheid ondersteunt als de mobiliteit in de gemeente wenst te verbeteren. Via de Fietsbieb kunnen kinderen tot en met twaalf jaar een te kleine fiets ruilen voor een grotere. Het werkt via een abonnementsformule die je 20 EUR per jaar kost. Echter, als je een fiets inruilt, krijg je één jaar gratis.

Herinrichting oversteeksplaats fietsers Westrodestraat

Al enkele jaren ontvangt de gemeente klachten over de fietsoversteekplaats gelegen in de Westrodestraat. Er stelt zich een onoverzichtelijke en aldus gevaarlijke verkeerssituatie voor de zwakke weggebruiker. De oversteek ligt tussen landbouwgronden, waardoor er veel periodieke doorgang voor maaimachines nodig is. De huidige infrastructuur maakt de doorgang moeilijk waardoor er herhaaldelijk schade wordt berokkend aan de hoge plantvakken van de bestaande toestand.

Probleemstelling met de bestaande situatie:

Fietsexamenroute

Samen met de dienst mobiliteit, de technische dienst en de twee scholen in Meise werd een fietsexamenroute uitgetekend en door de gemeente bewegwijzerd. Zo kunnen leerlingen van beide scholen een fietsroute naar school oefenen en nadien (meestal rond  de week van de mobiliteit) een fietsexamen afleggen. 

 

senioren - fitnesstoestellen

Tijdens de participatiemarkten in 2019 kwam naar voor dat inwoners ook vraag hebben naar fitnesstoestellen in open lucht.

Ook bij de senioren was er vraag naar. Dit thema werd dan ook besproken tijdens de seniorenraad en werd positief onthaald. Beweegbanken werden uitgetest en goed bevonden. Er worden 4 beweegbanken aangekocht. Ze zullen geplaatst worden in het Neromhof, in de groene zone rond het administatief centrum en op de site Home Van Geysel.

Veilige schoolomgeving Eversem - invoeren fietsstraat en schoolstraten

Om te gemoet te komen aan de klachten van zowel bewoners, bezorgde ouders van de school als de school van Sint-Brixius-Rode zelf, werd door de bevoegde schepen een overleg voorzien tussen de politie, de school, de dienst mobiliteit en de verkeersdeskundige. Het schepencollege van 02.08.2021 gaf toestemming aan de genomen maatregelen en uitvoering: 

Schoolstraten: 

Nieuwe fietsenstallingen

Tijdens de vorige legislatuur ondertekende Meise het burgemeestersconvenant (2014) en naar aanleiding daarvan werd een klimaatplan voor Meise opgesteld. Op pagina 57 staat: "De gemeente dient ook te voorzien in voldoende, kwalitatieve fietsstallingen en fietsvoorzieningen, inzonderheid nabij scholen en sport- of cultuurcentra." Deze maatregel kreeg de status hoge prioriteit. (Bron: https://www.meise.be/product/2397/burgemeestersconvenant).

Veilige schoolomgeving - Westrode

Verschillende scholen hadden gevraagd om de schoolomgeving veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers en scholieren. Meise vroeg dan ook bij de Vlaamse Overheid een subsidie aan voor het veiliger maken van de schoolomgevingen binnen een straal van 100 m rond de schooltoegangen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 25.000 EUR per schoolomgeving; het subsidiepercentage bedraagt 50%.

Er werd een analyse gemaakt van de problemen samen met de schooldirecties, de ouderraden en de verkeersraden van de scholen en de volgende beslissingen werden genomen:

Veilige schoolomgeving - Fusieschool (Wolvertem)

De scholen De Zonnebloem en Fusieschool in Wolvertem - centrum waren vragende partij om de schoolomgeving veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers en scholieren. Er werd vastgesteld dat de verkeerssituatie tijdens de ochtend- en avonduren van de scholen in de Karel Baudewijnslaan en de Lindenlaan erg chaotisch verloopt. De conflicten tussen bestuurders en zwakke weggebruikers maakt het voor de kinderen onmogelijk om veilig naar school of naar huis te gaan.

Circulatieplan Wolvertem

Bruisende dorpskernen en duurzamer leven en bewegen staan als prioriteiten in de meerjaarplanning van het gemeentebestuur. Om deze punten te realiseren, wordt er ook voor Wolvertem-centrum een nieuw circulatieplan uitgewerkt.

Wolvertem-centrum opnieuw een aangename plek maken om te wonen, winkelen en bewegen is de uitdaging en daarom werd beslist om een nieuw circulatieplan uit te werken. 

Het doel van het circulatieplan is: