Fietsbeleidsplan Meise

Na de participatiemarkten heeft het gemeentebestuur eind 2018 een steviger fietsbeleid als één van de speerpunten voor de meerjarenplanning aangemerkt.

Gezien de kwaliteit en de veiligheid van het fietsnetwerk door de Meisenaren als te laag wordt ervaren, werd er besloten tot de opmaak van dit fietsbeleidsplan om meer mensen op de fiets te krijgen.

De cijfers uit de Gemeentemonitor 2020 tonen zelfs nog een achteruitgang ten opzichte van de resultaten van 2017:

40% vindt fietsen in Meise onveilig.

Veiligheid op weg naar school is dan wel weer verbeterd van 25 naar 34%. Het veiliger maken van de schoolomgevingen begint dus vruchten af te werpen.

44% vindt dat er onvoldoende fietsenstallingen zijn.

Doelstelling:

Dit fietsbeleidsplan focust niet enkel op een verbetering van de infrastructuur, maar heeft ook de ambitie om een gedragsverandering bij de burgers teweeg te brengen. Het autogebruik ligt immers hoog, ook voor korte afstanden en zeker voor wat functionele verplaatsingen betreft. Nochtans liggen de verschillende deelkernen binnen een straal van 3 à 4 km van de kernen van Meise en Wolvertem. Enkel Westrode is wat verder verwijderd van de kern van Wolvertem (+- 7 km).  Het fietsbeleidsplan bevat een toekomstvisie om alle dorpscentra, sport en cultuurcentra, winkels, scholen… te verbinden via een veilige en comfortabele fietsverbinding .

Enkele cijfers van auto- en fietsgebruik in Meise tegenover het Vlaams gemiddelde:

verplaatsingen tussen woonplaats en werk gebeuren voor 81% met de auto, tegenover 67% gemiddeld in het Vlaams Gewest.

fiets en elektrische fiets komen samen aan 21%, tegenover 39% gemiddeld in Vlaanderen.

ook de verplaatsingen in vrije tijd gebeuren voor 76% met de auto, tegenover 66% gemiddeld in het Vlaams Gewest. Amper 30% van de inwoners verplaatst zich minstens wekelijks te voet of met de fiets.

De opmaak van dit fietsbeleidsplan verliep in verschillende fases, waarbij ook de burgers via participatie betrokken werden. In de verkenningsfase namen meer dan 400 burgers deel aan een bewonersenquête.

In de 2de fase werd het plan verder uitgewerkt en werd, samen met een focusgroep van fietsers en de Fietsersbond van Meise, het lokaal functioneel fietsroutenwetwerk opgesteld. Knelpunten en verbeteringsprojecten werden hierbij geïnventariseerd. Een deel van de verbeteringen vallen niet onder de bevoegdheid van de gemeente Meise, maar van het Vlaams Gewest, de provincie en het Agentschap Wegen en Verkeer. De gemeente stimuleert deze overheden om ook voor de netwerken die onder hun bevoegdheden vallen, voor een stevige upgrade te zorgen.

Tijdens de opmaak van het plan heeft de gemeente ook op vlak van realisaties niet stil gestaan:

  • in Sint-Brixius-Rode werden de Hoekstraat en de Broekstraat uitgerust met goede fietspaden.
  • meerdere schoolomgevingen werden aangepakt, fietsvriendelijker gemaakt en voorzien van betere en meer fietsenstallingen.
  • in het centrum van Meise werd het plein voor de Muze en de Leertuin veiliger gemaakt door een scheiding van fiets- en voetgangersverkeer en het gemotoriseerd verkeer en de invoering van een schoolstraat. Ook de schoolomgeving in Wolvertem volgde.
  • in Westrode en Oppem werden fietsstraten ingevoerd.
  • tegelijkertijd werden belangrijke infrastructuurprojecten, zoals de verbetering van de Kardinaal Sterckxlaan, de Nieuwelaan en de Drijpikkelstraat/Temsesteenweg verder uitgewerkt en voorbereid.
  • meerdere trage wegen werden verbeterd en fietsvriendelijk gemaakt.

De gemeente Meise is dus niet enkel in woorden en verre toekomstplannen bezig met de realisatie van een sterk fietsbeleid. Dit fietsbeleidsplan zet de bakens uit voor de volgende jaren door het uitwerken van de visie om zo snel mogelijk tot een fietsvriendelijke gemeente te komen, waar veel meer inwoners het vanzelfsprekend vinden om de fiets te gebruiken voor niet alleen recreatieve verplaatsingen, maar vooral ook voor veel meer functionele verplaatsingen. Het potentieel is aanzienlijk, de projecten zijn er, Meise is er klaar voor

Het plan werd inmiddels voorgelegd aan de Projectstuurgroep (ambtelijke werkgroep met de provincie en Wegen en Verkeer Vl. Brabant)en goedgekeurd.  Op 19 september 2022 lag het voor op de gemeenteraad voor definitieve goedkeuring maar na enkele technische opmerkingen door onze fractie zullen enkele plannen nog bijgewerkt worden en kan het plan in oktober definitief worden goedgekeurd.

Op 19 december werd het fietsbeleidsplan uiteindeijk goed gekeurd. 

Hopelijk kan het actieplan met de vastgestelde prioriteiten hopelijk snel worden uitgevoerd in de komende jaren.

 

Betrokken diensten
Mobiliteit
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
100
Opvolging
Bespreking

Het plan werd goedgekeurd op 19.12.2022

Actie van dienst
Mobiliteit
Verwant
In gevaar

Nieuwe fietsenstallingen

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Eindelijk heeft Meise een fietsbeleidsplan. Eindelijk...

Op de gemeenteraad van 19 december is de nieuwe meerderheid er eindelijk in geslaagd om het fietsbeleidsplan van Samen-Anders af te werken. Dit plan was al zeer ver gevorderd toen NV-A en LB+ de macht grepen. Door al dat geknoei zijn intussen ongeveer 16 maanden verder.

Delen