Herrinrichting Carpoolparking

De dienst Mobiliteit ontving veel klachten met betrekking tot de carpoolparking gelegen langs de Nieuwelaan, meer bepaald over het dwarsparkeren van vrachtwagens over de autoparkeerplaatsen, waardoor het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen aanzienlijk slonk. Hierdoor kon de parking niet optimaal gebruikt worden door ouders die hun kinderen op een veilige manier naar de scholen in het centrum van Meise wensen te brengen of door burgers die hun inkopen wensen te doen in Meise-centrum of op de wekelijkse markt.

Jeugdhuis Knødde

Jeugdhuis Knødde verblijft reeds jaren in de Krogstraat 7 in centrum Meise. De bebouwing in het dorpscentrum neemt echter steeds toe waardoor de overlast van het jeugdhuis ook toenam.

Niettegenstaande het jeugdhuis er eerder dan de meeste omwonenden gekomen is, kunnen we toch niet ontkennen dat ook de hinder geëvolueerd is en het nodig is om een oplossing te zoeken die zowel voor de omwonenden als voor het jeugdhuis beter is. Dit kon hetzij een aanpassing van de huidige locatie zijn, hetzij een verhuis naar een andere locatie.

Fietsexamenroute

Samen met de dienst mobiliteit, de technische dienst en de twee scholen in Meise werd een fietsexamenroute uitgetekend en door de gemeente bewegwijzerd. Zo kunnen leerlingen van beide scholen een fietsroute naar school oefenen en nadien (meestal rond  de week van de mobiliteit) een fietsexamen afleggen. 

 

Trajectcontrole Wolvertem

In het meerjarenplan 2020-2025 werd trajectcontrole voor het zwaar verkeer in Wolvertem aangestipt als een 'prioritaire actie'.

Er werd dan ook contact opgenomen met enkele firma's die ons hierbij konden helpen.

Naar aanleiding van de bespreking en het voorontwerp van het circulatieplan Wolvertem werd ook duidelijk dat er niet meer kon gewerkt worden zonder trajectcontrole om de handhaving van snelheid en zwaar vervoer in de dorpskern onder controle te houden.

Fietsbeleidsplan Meise

Na de participatiemarkten heeft het gemeentebestuur eind 2018 een steviger fietsbeleid als één van de speerpunten voor de meerjarenplanning aangemerkt.

Gezien de kwaliteit en de veiligheid van het fietsnetwerk door de Meisenaren als te laag wordt ervaren, werd er besloten tot de opmaak van dit fietsbeleidsplan om meer mensen op de fiets te krijgen.

Nieuwe fietsenstallingen

Tijdens de vorige legislatuur ondertekende Meise het burgemeestersconvenant (2014) en naar aanleiding daarvan werd een klimaatplan voor Meise opgesteld. Op pagina 57 staat: "De gemeente dient ook te voorzien in voldoende, kwalitatieve fietsstallingen en fietsvoorzieningen, inzonderheid nabij scholen en sport- of cultuurcentra." Deze maatregel kreeg de status hoge prioriteit. (Bron: https://www.meise.be/product/2397/burgemeestersconvenant).

Herwaardering Pastorietuin

De pastorietuin achter het Cultuurhuis in Meise-centrum is al lange tijd een oud zeer. Dit plekje van rust is door de tijd heen verkommerd geraakt en reeds voor de verkiezingen van 2018 was dit een thema. 

De regie van het project werd uitbesteed aan het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. De gemeente ontvangt voor de opwaardering van deze site gedeeltelijk subsidies. De bedoeling is om de vijver uit te graven, de oevers te verbeteren, het pad rond de vijver op te fraaien en het paviljoentje te restaureren evenals de tuinmuren.. 

Renovatie kerk Wolvertem

De kerk is dringend aan restauratie toe dat bleek al de afgelopen jaren. Herhaaldelijk was er waterinsijpeling en viel het pleisterwerk van het plafond. Dit werd nogmaals bevestigd de afgelopen maanden toen wij met een afgevaardigde van Erfgoed de kerk bezochten. Ook uit het inmiddels opgesteld lijst van Monumentenwacht blijkt dat de werken aan ramen, schrijnwerkerij, buitentrap, zolder, balken, plafonnering en dakgoten om verder waterinsijpeling te voorkomen zeer dringend zijn.