Herziening RUP Sancta Maria (Stationsstraat Wolvertem) – Amateurisme ten top!

De braakliggende terreinen aan de Stationsstraat smeken om een goed project. Daarvoor wordt er al lang (te lang als je ons vraagt) aan een zogenaamd RUP Sancta Maria gewerkt. Tijdens de eerste meerderheid met Samen Anders en Pro lag alles klaar om er een gezonde hoeveelheid sociale woningen te mengen met residentiële woningen en het gebied kon een stevige ondergrondse parking krijgen en een mooi park om de Stationsstraat blijvend te vergroenen en te verbinden met de groene zone erachter... Burgemeester Van den Brande heeft zich echter vastgereden in een kluwen van demagogie en leugens waardoor dat dossier zo vast zit als een muur. 

 

Het 'RUP Sancta Maria'? Wat is dat, een RUP, en waar komt die Sancta Maria vandaan?

'RUP' is een vaak gebruikte afkorting die staat voor Ruimtelijk-Uitvoerings-Plan. Het is een plan waarmee de overheid in Vlaanderen in een bepaald gebied de zogenaamde bodembestemming vastlegt. Een (nieuw) RUP vervangt altijd de bestaande bestemmingsplannen of 'bijzondere plannen van aanleg' (BPA's) zoals men RUP's vroeger benoemde.

Een 'RUP' kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest. Een RUP kadert steeds in de uitvoering van de bestaande ruimtelijke structuurplannen en mag hier niet mee in strijd zijn.

Sancta Maria is de naam van een internaat dat zich ooit in de Stationsstraat bevond. Het was eigendom van de zusters de 'Dochters van Maria' die die gebouwen rond 1990 samen met die van het internaat voor kleine jongens 'Kindje Jesus' verkochten aan de gemeente Meise voor wat later het centrum voor volwassenenonderwijs zou worden. (het huidige Semper)

Veel van de gebouwen op die site zijn met de jaren in onbruik geraakt en stonden letterlijk op instorten. Alle krotten werden in het begin van de huidige legislatuur onder impuls van schepen Roel Anciaux (Samen Anders) afgebroken en de site staat nu te wachten op een nieuwe bestemming. Wat die bestemming precies wordt, hoe die eruit ziet en hoe die zo goed mogelijk zal passen binnen de ruimtelijke ordening die Vlaanderen oplegt, en die tegemoet komt aan de huidige en toekomstige noden van de gemeente en haar bevolking moet worden vastgelegd in, jawel, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sancta Maria!

 

Overzicht RUP SM

 

RUP Sancta Maria (versie één) dateert van 2014

Op de gemeenteraad van 8 juli 2014 werd een eerste RUP Sancta Maria goedgekeurd. Dat RUP regulariseerde de bestaande gemeenschapsvoorziening (het Lentetuiltje) en de uitbouw van sociale appartementen in de plaats van de bouwvallige turnloods, het oude politiegebouw en wat oude gebouwen van het OCMW. 

Intussen evolueerde de zaken sterk. Het draagvlak voor zulk een hoge concentratie aan sociale woningen was verdwenen en de gemeente besliste om de grond te verkopen en het RUP Sancta Maria grondig te herzien.

Minder sociale woningen dus... maar dat sneller gezegd dan gedaan. Sociale woningbouw is geen akkefietje waar lokale, gemeentelijke besturen alleen over beslissen. De Vlaamse overheid heeft op basis van de samenstelling van onze bevolking berekend hoeveel sociale woningen er nodig zijn om het basisrecht op wonen te kunnen garanderen. Het recht op een behoorlijke huisvesting is trouwens vastgelegd in artikel 23 van de Belgische Grondwet. Elke gemeente wordt geacht een stuk van die verantwoordelijkheid op zich te nemen. En dat is niet vrijblijvend maar BINDEND. Die opdracht is vastgelegd in het zogenaamde Bindend Sociaal Objectief of 'het doel om tegen 2025 126 sociale woningen te realiseren'. Dat aantal werd berekend op basis van de bevolkingssamenstelling, het reeds gerealiseerde aanbod aan koop- en huurwoningen en de totale nood in Vlaanderen. Enkel de gemeenten die de vooropgestelde doelstelling halen komen in aanmerking om een convenant af te sluiten met de Vlaamse overheid om subsidies te krijgen voor bijkomende woningen. 

Meise is een slechte leerling en behoort tot de tweede slechtste categorie van gemeenten in Vlaanderen. Jaarlijks telt de overheid waar de gemeenten staan met hun opdracht. 165 gemeenten zijn in orde (categorie 1) 127 gemeenten niet maar leveren 'inspanningen' (categorie 2a waartoe Meise behoort) en 8 gemeenten leveren zelfs geen inspanningen. 

 

RUP Sancta Maria (versie twee, herziening 1 dus...) ligt op tafel, al een hele tijd trouwens...

Hoofddoel was oorspronkelijk om een eventueel bouwproject van 60 enkel sociale wooneenheden te vervangen in een woonproject dat deels sociaal (goedkopere wooneenheden) moest worden ingevuld, deels voor residentiële (duurdere) bewoning.

Reeds in 2018 gaf de Provinciale overheid zeer duidelijk te kennen dat een dergelijke wijziging er enkel kon komen indien Meise werk maakte van het behalen van het Bindend Sociaal Objectief (BSO).

Bij het aantreden van het nieuwe bestuur (januari 2019) werden er onder impuls van Samen Anders (Schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening: Roel Anciaux) 2 belangrijke andere wijzigingen aangebracht in de geplande herziening:

  • Het voorzien van een grote ondergrondse parking
  • Het voorzien in een grote groene long (bos/parkgebied) in Wolvertem-centrum

De voorwaarde rond het behalen van het BSO kon gerealiseerd worden door middel van het (door N-VA, CD&V en LB+ tussen 2014 en december 2018 maar liefst 8 keer goedgekeurde) sociaal woonproject in Eversem (Tussenveld) met maar liefst 296 woningen (op termijn) afgevinkt worden. 

Ook de wijzigingen die Samen Anders en Pro vanaf januari 2019 in dat project hadden doorgevoerd (het afstappen van het door N-VA, CD&V en LB+ goedgekeurde megaproject van 296 woningen naar een voor 50% kleiner project (op lange termijn: de eerste fase voorzag slechts in 45 woningen) samen met het gespreid realiseren van voldoende sociale huisvestiging op verschillende locaties in Meise) maakten dat Meise nog steeds op goede weg was om het BSO te halen.

Op basis daarvan zei de hogere overheid in een brief dd. 12.01.2021:

Naar aanleiding van onze brief van 8 juli 2020 bezorgde uw gemeente ons een plan van aanpak om aan te tonen dat uw gemeente voldoende inspanningen levert om het bindend sociaal objectief (BSO) tijdig te behalen. Wij hebben het genoegen u te melden dat, na beoordeling van uw plan van aanpak, uw gemeente ingedeeld wordt in categorie 2a.

Meise was op pad om – met de zegen van de Vlaamse overheid – het BSO te realiseren. Bij de opmaak van het nieuwe RUP Sancta Maria was het BSO dus niet langer een struikelsteen…

Of toch?

Toen bij de aanvang van de nieuwe legislatuur het eerder goedgekeurde dossier Tussenveld aan de bevolking werd voorgesteld ontstond er paniek op N-VA-banken want in de bestaande woonwijk in Eversem zagen een reeks bewoners die nieuwe uitbreiding plots (niettegenstaande iedereen reeds 50 jaar weet dat die grond voorzien is voor bijkomende sociale woningen) niet meer zitten... Hoewel de huidige (deels sociale) wijk slechts het eerste stuk vormde van de nu geplande uitbreiding (met de school van Rode in het centrum) zag men plots 1001 bezwaren en wist het actiecomité 'Redt de Eversemse velden' hun NIMBY eisen te verzilveren via Burgemeester Van den Brande die (nadat ze tussen 2014 en 2018 maar liefst 8 keer "JA!" had gestemd met het megaproject van 296 wooneenheden) plots "NEEN" scandeerde. Een uitzonderlijke stortbui in juli 2020 zette een paar straten onder water. Voor sommige bewoners was het doffe ellende (en ieder geval van wateroverlast is er uiteraard een teveel) maar voor onze burgemeester was het een hemels geschenk! Door enige kennis ter zake niet gehinderd, declameerde ze diezelfde dag (zonder enig overleg met haar coalitiegenoten en tegen alle (ook door haar) binnen de coalitie gemaakte afspraken in) via alle nieuwskanalen op een veld in Eversem dat het bouwproject Tussenveld er nooit zou komen. Dat ze daarbij op een veld stond waar het woonproject ook helemaal nooit was of is voorzien beklemtoonde haar totaal gebrek aan dossierkennis.

 

Populisme in plaats van woningen

Sinds de bestuurswissel waarbij N-VA schaamteloos Samen Anders en Pro heeft vervangen door LB+ weigert Vanden Brande terug te komen op haar populistische beslissing. Dat ze de gemeente daarmee degradeert tot 'een slechte leerling' die het BSO niet langer kan realiseren en daarmee haar decretale verplichtingen niet nakomt, is duidelijk het minst van haar zorgen. Op de vraag waar het BSO dan wél zou moeten worden gerealiseerd, kon Van den Brande in september 2021 geen antwoord geven en ook het nieuwe bestuur van N-VA/LB+ kan daar vandaag, na anderhalf jaar studietijd, nog stééds geen antwoord op geven.

2025, het jaar van de waarheid, komt er nochtans met rasse schreden aan...

 

Misschien helpt een beetje bedriegen?

Hoewel er dus NIET aan de voorwaarde voldaan is, durfde het nieuwe N-VA/LB+ bestuur de herziening van het RUP Sancta Maria terug voor goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad van februari 2023. (Dit punt stond reeds op de agenda van de gemeenteraad van september 2021 maar werd toen omwille van de bestuurswissel van de agenda gehaald.)

Hoewel er dus ruim onvoldoende sociale woningen gepland zijn, deed de meerderheid alsof hun neus bloedde en verwees ze in de tekst van het RUP Sancta Maria (zie p. 9 en 10) nog steeds naar brief van de Vlaamse overheid (van januari 2021) toen Meise op weg  was het BSO te behalen, terwijl dat sinds de bestuurswissel van september 2021 manifest niet meer het geval is!

 

Het slechte rapport van de Vlaamse Overheid... onder de mat verstopt

De Vlaamse overheid had nochtans zeer duidelijk laten weten dat haar positief advies NIET meer van toepassing was. In een schrijven van deze overheid aan het college van schepenen en burgemeester (dd. 4.07.2022) schrijft deze immers:

Uw gemeente zit niet op schema om haar BSO te realiseren.

De tekst die als punt voorlag voor de Gemeenteraad van Februari 2023 was dus een flagrante leugen. Dat een bestuur dergelijke leugens ter goedkeuring voorlegt aan een Gemeenteraad is een regelrechte schande.

Een  uitgebreide tussenkomst van raadslid Roel Anciaux hield tijdens de Gemeenteraad van Februari 2023 werd weggelachen en het punt werd, leugens inbegrepen, toch goedgekeurd door de meerderheid N-VA/LB+.

Maar het feest was van korte duur. Nog geen maand later stellen we namelijk vast dat het goedgekeurde punt terug wordt ingetrokken!

 

Wat een beschamend amateurisme

Leefde deze meerderheid nu werkelijk in de overtuiging dat ze deze leugen verkocht zouden krijgen? 

De demagogie van burgemeester Van den Brande om op basis van de overstromingsramp wat stemmetjes te winnen bij een NIMBY groep is ten koste van het algemeen belang van onze gemeente en haar inwoners. Ze had er haar hard werkende coalitie voor over en sleept nu ook haar nieuwe coalitiepartner mee in het verderf.

Dit is het zoveelste punt op een lange lijst van projecten die onder dit nieuwe bestuur zijn stilgevallen. Onze gemeente staat sinds anderhalf jaar gewoon stil en vindt geen oplossingen! De grote projecten van Samen Anders en PRO om Meise en Wolvertem nieuw leven in te blazen en kansen te geven op groei en welzijn, zijn gewoon van de kaart geveegd. 

Onze gemeente wordt bestuurd door amateurs die het eigenbelang boven het algemeen belang plaatsen. Meise verdient beter! Meise kan – dat hebben Samen Anders en Pro gedurende bijna 3 jaar bewezen – beter!

#UKanOpOnsBlijvenRekenen #MeiseVerdientBeter

 
 
 
 
 
 

Delen